Пропозиції з організації перевірки навчальних досягнень учнів

Підсумкові контрольні роботи проводяться після вивчення найбільш значних тем програми. В один робочий день варто давати у класі тільки одну письмову контрольну, а протягом тижня - не більше двох. При плануванні контрольних робіт у кожному класі необхідно передбачити їх рівномірний розподіл протягом усієї чверті, не допускаючи скупчення письмових контрольних робіт до кінця чверті, півріччя. Не рекомендується проводити контрольні роботи в перший день чверті, у перший день після свята, у понеділок.

Самостійна робота учнів повинна бути присутня на кожному уроці. Вона не тільки допомагає оцінити ступінь навченості учнів, а і змушує їх виявити себе в незнайомій ситуації, розкрити свої приховані резерви, показати нестандартність мислення, учитися творчо застосовувати вже наявні знання. Самостійна робота, як правило, проводиться за 2-3 уроки до підсумкової роботи.

У змістовній частині самостійної роботи необхідно передбачити варіативність завдань, забезпечення виконання завдань на різних рівнях пізнавальної самостійності.

У початковій школі чіткість, доступність формулювання мети та кожного завдання самостійної роботи є одним з найважливіших факторів, які впливають на ефективність самостійної роботи учня, що допоможе визначити достатність знань, умінь і навичок та вміння застосовувати їх.

Найбільша працездатність в учнів молодших класів спостерігається на першому-другому уроках. У ці години доцільно проводити контрольні роботи.

Для контрольних робіт з російської мови та математики доцільно заводити спеціальні зошити, що протягом усього навчального року зберігаються у школі.

Письмовими поточними перевірочними та навчальними роботами в російській мові є: диктант, списування тексту, виклад, твір, граматичний розбір; у математиці - роботи на перевірку усних обчислювальних навичок, письмових обчислювальних навичок, уміння вирішувати задачі; комбіновані роботи.

Як контрольні роботи (поточні та підсумкові) проводяться звичайно диктанти (списування) із граматичним завданням (повним чи частковим розбором слів або пропозицій), за які ставляться дві оцінки - окремо за кожний вид роботи.

З метою додання контролю цілеспрямованого характеру та його чіткої організації в розділі «Внутрішньошкільний контроль» загальношкільного плану важливо передбачити заходи з дотримання однакових вимог до усної та письмової мови учнів, до перевірки зошитів і проведення письмових робіт.

Необхідно підсилити контроль того, як закладаються основи культури усної та письмової мови учнів початкових класів, стежити, щоб учителі 1-3 (4)-х класів на кожному уроці учили дітей зв'язній розповіді, виразному читанню, грамотному та красивому письму. Неприпустимо вважати головним критерієм швидкість читання, як це іноді зустрічається у школах, на шкоду усвідомленому, правильному, виразному читанню. При присутності на уроці варто виявляти, чи вміють школярі говорити та писати на визначену тему, установлювати причинно-наслідкові зв'язки, наводити необхідні докази, правильно й точно користуватись мовними засобами, працювати з книгою та довідковою літературою. Особливу увагу керівники шкіл повинні звертати на систему роботи вчителя зі збагачення словникового запасу учнів не тільки на уроках російської мови, а й на інших уроках.

З метою попередження перевантаження учнів адміністрація школи повинна скласти загальношкільний графік проведення підсумкових контрольних робіт і не менше одного разу на чверть перевіряти виконання графіка, не допускаючи відхилення від нього.

Перевіряючи стан учнівських зошитів, керівники школи зобов'язані домагатись установленої відповідно до рекомендацій кількості зошитів з різних предметів, їх правильного підписання, дотримання прийнятих правил оформлення домашніх, класних практичних і контрольних робіт, контролювати зміст, якість виконання й обсяг письмових робіт, а також стежити за своєчасністю та старанністю перевірки зошитів і відповідністю оцінки прийнятим нормам.

Важливе місце в контролі виконання однакових вимог повинна займати перевірка організації вчителем роботи над помилками. Адміністрація повинна стежити за тим, щоб вона проводилась регулярно й ґрунтовно не тільки з російської мови, а і з інших предметів.

Задача керівників школи - підвищувати відповідальність усіх учителів за вироблення в дітей правильного й акуратного почерку. Під контролем адміністрації школи повинно бути виконання вчителем початкових класів програмних вимог до чистописання, проведення щоденних каліграфічних п'ятихвилинок на уроках російської мови, відповідність занять із чистописання темі уроку, щоденна перевірка зошитів, індивідуальна робота над почерком учнів, показ зразків у зошитах (з'єднання букв, накреслення, нахил, написання цифр на уроках математики).

Однією з вимог єдиного орфографічного режиму є уніфіковане грамотне оформлення шкільної документації. Тут доречний попереджувальний контроль, що допоможе уникнути можливих відступів. Директор і його заступники не повинні миритися з недбалим оформленням класних журналів, необхідно суворо стежити за своєчасним виставлянням у щоденниках учнів оцінок учителями-предметниками. Не можна допускати некоректних записів у щоденниках учнів.

Результати контролю виконання однакових вимог до усної та письмової мови учнів необхідно періодично обговорювати на засіданнях педагогічних рад, виробничих нарадах, нарадах при директорі, в індивідуальній бесіді тощо. Важливо, щоби були прийняті конкретні рішення, установлені терміни виконання, призначені відповідальні, для того щоб можна було здійснити перевірку виконання.

За результатами контролю може бути підготовлена довідка, виданий наказ по школі.

З уведенням щоденників у 2-му класі необхідно проводити постійну роботу з навчання другокласників навичкам заповнення щоденників. Адміністрація школи повинна систематично контролювати стан щоденників у початкових класах, звертаючи увагу на дотримання дітьми правил граматики, каліграфії, чистоти й акуратності, а також виконання учителями встановлених правил з ведення щоденника.

Письмові завдання в 1-му класу даються тільки у другому півріччі. Вони записуються в зошитах. Відступивши від попередньої роботи один рядок (або дві клітинки), учні записують номери вправ (задач і прикладів). Для домашніх завдань з читання варто користуватися закладкою.

Порядок ведення зошитів учнями

Усі записи в зошитах учні повинні робити з дотриманням таких правил і вимог:

 • писати акуратним, розбірливим почерком;
 • одноманітно виконувати написи на обкладинці зошита - указувати, для чого призначений зошит (для робіт з російської мови, математики тощо), клас, номер і назва школи, прізвище й ім'я учня. Написи на зошитах учнів 1-4-х класів рекомендується робити за таким зразком:

Зошит для робіт
з рідної мови (математики ...)
учня 2-го класу середньої школи № ...
Фролова Михайла

Зошити учнів 1-го класу надписуються тільки вчителем;

 • дотримуватись поля із зовнішньої сторони (поля в обов'язковому порядку виділяються в зошитах з російської мови та математики в 1-х класах і в зошитах з усіх предметів);
 • у 1-му класі в першому півріччі дата робіт з російської мови та математики не пишеться. З другого півріччя в 1-му класі, а також у 2-му та 3-му класах проставляється дата виконання роботи: число - арабською цифрою, а назва місяця - прописом;
 • писати на окремому рядку назву теми уроку, а також теми письмових робіт (викладів, творів та ін.);
 • позначати номер вправи, задачі або вказувати вид виконуваної роботи, де виконується робота (класна чи домашня);
 • дотримуватись червоного рядка;
 • учні 1-3 (4)-х класів текст кожної нової роботи повинні починати писати з нового рядка на тій же сторінці зошита, на якій написані дата й найменування роботи.

Між датою та заголовком, найменуванням виду роботи та заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з російської мови рядок не пропускати. У зошитах з математики в усіх цих випадках пропускати тільки дві клітинки.

Між заключним рядком тексту однієї письмової роботи та датою або заголовком (найменуванням виду) наступної роботи в зошитах з російської мови пропускати дві лінійки, а в зошитах з математики - 4 клітинки (для відділення однієї роботи від іншої та для виставляння оцінки за роботу);

 • підкреслення виконувати акуратно, умовні позначки олівцем, а в разі потреби - із застосуванням лінійки чи циркуля;
 • виправляти помилки в такий спосіб: невірно написану букву або пунктуаційний знак закреслювати косою лінією, частину слова, слово, пропозицію - тонкою горизонтальною лінією; замість закресленого надписувати букви, слова, пропозиції; не заключати невірні написи в дужки.

Школа оцінює:

«3» - цілком;

«2» - частково;

«1» - ні.

Зошити учнів, у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, перевіряються:

 • з російської мови та математики: у 1-4-х класах і в першому півріччі 5-х класів - після кожного уроку в усіх учнів;
 • виклади та твори з російської мови, а також усі види контрольних робіт із предметів перевіряються вчителем у всіх учнів.

Перевірка контрольних робіт учителем здійснюється в такий термін:

 • контрольні диктанти та контрольні роботи з математики в 1-4-х класах перевіряються й повертаються учням до наступного уроку;
 • виклади та твори в початкових класах перевіряються й повертаються учням не пізніше ніж за два дні.

У роботах, що перевіряються, учитель відзначає й виправляє допущені помилки, керуючись таким:

 • при перевірці зошитів і контрольних робіт з російської мови та математики учнів 1-3 (4)-х класів учитель закреслює орфографічну помилку, цифру, математичний знак і надписує вгорі потрібну букву або вірний результат математичних дій.

При пунктуаційних помилках закреслюється непотрібний або пишеться необхідний у цьому випадку розділовий знак; на полях учитель позначає помилку визначеним умовним знаком (I - орф., V - пункт.);

 • підкреслення й виправлення помилок робиться вчителем тільки червоною пастою;
 • перевіривши диктант, виклад або твір, учитель підраховує й записує кількість помилок по видах, у диктантах дробом указується кількість орфографічних і пунктуаційних помилок.

Усі контрольні роботи обов'язково оцінюються вчителем із занесенням оцінки у класний журнал.

Самостійні навчальні письмові роботи також оцінюються. Оцінки в журнал за ці роботи можуть бути виставлені з розсуду вчителя.

Класні та домашні письмові роботи з російської мови та математики оцінюються починаючи з другої чверті; оцінки в журнал можуть бути виставлені за найбільш значущі роботи з розсуду вчителя.

Після перевірки письмових робіт учням дається завдання з виправлення помилок або виконання вправ, що попереджають повторення аналогічних помилок.

Робота над помилками, як правило, здійснюється в тих же зошитах, у яких виконувались відповідні письмові роботи.

II. ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Контроль має бути регулярним і несподіваним.

2. Не треба прагнути проконтролювати все. Краще зосередитись на найбільш важливих моментах, де треба допомогти колезі уникнути можливих помилок.

3. Не рекомендується використовувати прихований контроль. Крім образи, досади та напруженого ставлення він не приносить ніякої користі.

4. Контролюючи, треба намагатись виявляти не тільки недоліки, а й перш за все успіхи.

5. Не повинно бути контрольованих ділянок робіт.

6. Результати контролю повинні обов'язково доводитись до колег. Негативні результати контролю марні, якщо вони відразу ж не обговорені та не знайдені способи усунення недоліків.

7. Важливо, щоб колега дійсно (а не формально) погодився з висновками про наслідки контролю, при цьому знаючи, як можна виправити становище.

8. Учителям повинні бути відомі критерії, за якими оцінюються результати їхньої роботи, вони повинні бути впевнені в об'єктивності оцінки.

Внутрішньошкільний контроль - це свідома, цілеспрямована діяльність адміністрації школи, спрямована на виявлення відхилень від програми управління.

Керівник освітньої установи:

1. Визначає систему заходів для виявлення відповідності реального ходу навчально-виховного процесу навчальним планам, наказам та інструкціям.

2. Займається збором й обробкою контрольної інформації.

3. Виявляє успіхи, досягнуті вчителями, з метою їхнього поширення в колективі та недоліки з метою їхнього попередження й ліквідації.

Керівник має знати нормативні документи.

Керівник повинен знати цілі та задачі на даний навчальний рік, рішення педрад, виробничих нарад тощо.