Довідник завуча: планування

I. ПЛАНУВАННЯ

1. Заступник директора комплектує класи.

2. Складає разом із директором школи план роботи школи на рік, навчальні півріччя.

3. Керує складанням тематичних планів учителів, затверджує їх. Систематично контролює складання поурочних планів і дає вказівки про якість цих планів, учить планувати навчальний процес.

4. Складає розклад уроків і позакласних занять, розклад консультацій та інших додаткових навчальних занять для учнів.

5. Організує заміну вчителів, які не вийшли на роботу, веде книгу обліку заміщених уроків. Веде та підписує табель для нарахування заробітної плати вчителям.

6. Відвідує уроки, консультації, класні виховні заходи, аналізує їх, дає методичні вказівки. Як правило, завучі повинні здійснювати 6-8 контрольних процедур у тиждень (перевірка уроків, класних журналів, факультативів тощо).

7. Організує та контролює застосування на уроках ТЗН.

8. Разом із директором школи складає графік внутрішньошкільного контролю, що включає різного роду перевірки навчальних досягнень учнів, терміни перевірок, відповідальних за перевірку, підсумкове оцінювання.

9. Контролює виконання навчальних програм.

10. Організує методичну роботу у школі, узагальнення й поширення педагогічного досвіду.

11. Перевіряє ведення класних журналів. щоденників, зошитів учнів.

12. Здійснює контроль успішності й поведінки учнів.

13. Контролює виконання рішень і постанов, що відносяться до сфери діяльності завуча.

14. Здійснює особистий контроль над групою учнів з низькою успішністю або відхиленнями від норм поведінки.

15. Допомагає в роботі виробничої комісії місцевого комітету.

16. Організує самоосвітню роботу вчителів.

17. Приймає відвідувачів.

Організаційні та методичні документи

1. План роботи школи, у тому числі графік навчального процесу та внутрішньошкільного контролю.

2. Розклад навчальних занять.

3. Графік написання контрольних робіт.

4. Плани роботи методичних об'єднань.

5. Графік роботи гуртків.

6. Режим дня.

7. Правила внутрішньошкільного розпорядку для учнів.

8. Єдиний орфографічний режим.

9. План роботи батьківського лекторію.

10. План проведення традиційних заходів.

11. Тематичні плани.

12. Плани класних керівників.

13. Журнал обліку відвідуваності школи учнями.

Документація завуча школи

1. Графічне планування:

а) розклад уроків;

б) розклад гурткових занять;

в) графік контрольних робіт;

г) розклад роботи вихователів ГПД;

д) розклад роботи шкільних, районних семінарів, нарад;

е) графік занять учителів на міських курсах.

2. Папки:

а) план роботи школи;

б) план роботи завуча на рік, на місяць (на тиждень);

в) план роботи М/ПРО, наступності в д/с;

г) копії відомостей на зарплату;

д) реєстрація замін;

е) інструкції, накази (картотеки на них);

ж) зведення успішності за роками;

з) методична робота: плани, протоколи.

3. Журнали:

журнал пропусків і заміни уроків (пронумерований, скріплений підписом директора школи та печаткою школи).

4. Зошити:

а) щомісячне планування роботи завуча;

б) запис відвіданих уроків (краще на окремих аркушах);

в) облік підвищення кваліфікації та самоосвіти;

г) індивідуальні співбесіди з учителями;

д) наради у школі, районі. Тести, аналізи адміністративних, районних і міських контрольних робіт;

е) списки учнів - за класами, секції, гуртки, ГПД;

ж) перевірка класних журналів:

 • виконання програми;
 • контрольні та практичні роботи;
 • екскурсії;
 • ТЗН;
 • домашнє завдання - кількість та якість;
 • позакласне читання;
 • опитування учнів, опитування учнів з низькими навчальними досягненнями;
 • перевірка щоденників, зошитів, навчальних планів.

Відвідуваність учнів (щоденний контроль відвідуваності «важких» учнів).

Рух учнів, первинний запис дітей. Узагальнення досвіду школи, передового досвіду.

Тижнева циклограма заступника директора школи

ПОНЕДІЛОК

Робота з педагогічними кадрами: педради, наради при директорі, при завучі, інструктивно-методична нарада, педчитання, науково-практичні конференції. Відвідування уроків (1).

ВІВТОРОК

Методичний день: засідання методради, М/О, кафедр та ін. Перевірка зошитів, робота з бібліотекою, з нормативними документами. Відвідування уроків (1).

СЕРЕДА

День роботи з дитячими колективами: засідання учкому, підготовка марафонів, злетів, олімпіад. Індивідуальна робота з учнями. Відвідування уроків (1-2).

ЧЕТВЕР

Виробничі наради, рейди з перевірки стану кабінетів. Робота зі щоденниками й особистими справами учнів, ГПД, факультативи, гуртки. Робота з молодими фахівцями. Відвідування уроків (1).

П'ЯТНИЦЯ

Робота з батьками: зустрічі, засідання комітетів, організація консультацій для батьків. День нарад у районі (третя п'ятниця місяця).

План роботи завуча початкових класів

I. Основні напрями в роботі

Школа здійснює свою діяльність за такими напрямами:

1. Робота педагогічного колективу з виконання Закону «Про освіту».

2. Робота з педагогічними кадрами та підвищення їхньої кваліфікації.

3. Керівництво навчально-виховним процесом.

4. Система внутрішньошкільного процесу.

5. Спільна робота школи, родини, громадськості.

6. Педагогічна пропаганда.

7. Зміцнення матеріальної бази.

8. Фінансово-господарська діяльність.

9. Організаційно-педагогічна діяльність.

II. Робота з виконання закону «Про освіту»

1. Провести облік дітей мікрорайону (рейд по всеобучу).

2. Скласти список шестиліток.

3. Перевірити обліковий склад учнів за класами.

4. Перевірити забезпеченість підручниками

5. Провести організаційні батьківські збори в перших класах.

6. Провести батьківські збори за підсумками першого навчального тижня в перших класах.

7. Організувати безкоштовне харчування, зібрати документацію.

8. Організувати матеріальну допомогу родинам, які її потребують.

9. Записати учнів у 1-й клас.

10. Організувати групи та класи подовженого дня.

11. Виявити учнів, які не відвідували дитячий садок.

12. Організувати контроль безкоштовного харчування.

13. Проводити роботу з «важкими» дітьми та родинами:

а) створити картотеку на «важких» учнів;

б) проводити індивідуальні бесіди з учнями та їхніми батьками;

в) обстежувати вдома «важких» учнів»;

г) організувати контроль відвідуваності, успішності, поведінки учнів;

д) організувати контроль відвідуваності «важких» учнів ГПД, гуртків, їх участі в позакласних заходах;

е) організувати контроль роботи вчителя на уроці та в позаурочний час;

ж) залучити батьківський комітет до роботи з «важкими» дітьми.

14. Організувати щоденний контроль відвідуваності уроків.

15. Організувати контроль здійснення медичного нагляду та стану здоров'я:

а) оформлення «сторінок здоров'я» у класних журналах;

б) обстеження хворих дітей психоневрологом;

в) навчання вдома.

16. Провести обстеження дітей медико-педагогічною комісією.

III. Робота з педагогічними кадрами, підвищення їхньої кваліфікації

1. Скласти картотеку на вчителів і вихователів.

2. Скласти перспективний план підвищення кваліфікації вчителів через ВНЗ, лекції-консультації.

3. Організувати роботу з молодими фахівцями (індивідуальні бесіди та консультації, надання практичної допомоги, наставництво).

4. Продовжити роботу педагогічного колективу з теми. Поширити й узагальнити досвід учителів школи:

а) відкриті уроки;

б) виступ на педраді, М/О;

в) взаємовідвідування уроків;

г) нагромадження практичного матеріалу.

5. Здійснювати керівництво методичною роботою:

а) забезпечити методичне об'єднання рекомендаціями зі змісту й організації методичної роботи;

б) скласти графік відвідування уроків, графік взаємовідвідування уроків;

в) надавати методичну допомогу у проведенні відкритих уроків, відкритих занять у ГПД, у складанні доповідей;

г) проводити індивідуальні бесіди з учителями з тематики самоосвіти;

д) провести інструктаж із правильного ведення документації М/О;

е) відвідувати уроки та заняття ГПД з метою надання методичної допомоги вчителям і вихователям.

IV. Керівництво навчально-виховним процесом

1. Організація та проведення тематичних нарад при завучі:

а) інструктаж зі складання тематичного, календарного планування, планів виховної роботи, з ведення документації, про збереження підручників і зошитів;

б) про підготовку до шкільних педчитань з теми;

в) практична спрямованість методичної роботи у школі, про підготовку до огляду кабінетів;

г) організація, зміст, методика роботи зі слабовстигаючими учнями;

д) організація роботи з наступності 3-4-х класів;

е) організація повторення на уроках і в ГПД;

ж) про організацію роботи з майбутніми першокласниками;

з) про закінчення навчального року.

2. Розширення й поглиблення знань учнів з навчальних предметів у позаурочний час:

а) організація роботи предметних гуртків;

б) організація змісту занять за інтересами ГПД;

в) організувати зв'язок бібліотекаря з учителями з організації позакласного читання.

3. Позакласна виховна діяльність:

а) організація позакласних заходів;

б) методична допомога у проведенні свят.

4. Організація роботи з попередження й подолання недостатнього рівня навчальних досягнень:

а) індивідуалізація та диференціація навчання;

б) вивчення системи роботи над помилками;

в) організація перспективності навчання.

5. Посилення суспільно-корисної спрямованості уроків праці.

Профорієнтаційна робота:

а) здійснення міжпредметних зв'язків;

б) організація виставок творчих робіт учнів.

V. Спільна робота школи, родини та громадськості. Педагогічна пропаганда

1. Індивідуальна робота з «важкими» учнями та родинами.

2. Індивідуальні бесіди з батьками учнів.

3. Тематика батьківських зборів.

4. Консультації для батьків учнів зі слабкими навчальними досягненнями.

5. Лекторій для батьків.

6. Зв'язок з опорним пунктом міліції.

VI. Система внутрішньошкільного контролю навчально-виховного процесу та реалізації нормативних документів

1. Контролювати виконання державних програм при відвідуванні уроків, перевірці класних журналів, зошитів і щоденників учнів.

2. Контролювати ведення документації.

а) перевірка класних журналів (один раз на місяць) з метою:

 • вересень - правильність оформлення журналів;
 • жовтень - відвідуваність уроків, система опитування, використання ТЗН;
 • листопад - об'єктивність четвертних оцінок, робота зі слабовстигаючими учнями;
 • грудень - виконання державних програм, система проведення письмових робіт;
 • січень - правила дорожнього руху, охорона здоров'я, відвідуваність, робота з учнями, які мають слабкі навчальні досягнення;
 • лютий - система опитування, ТЗН, кіноуроки, предметні уроки;
 • березень - виконання державних програм, відвідуваність;
 • квітень - система повторення, робота зі слабкими учнями;
 • травень - правильність оформлення, виконання державних програм;

б) перевірка робочих зошитів з метою:

І чверть - дотримання єдиних орфографічних вимог;

II чверть - грудень - система роботи над помилками, перевірка обсягу класних і домашніх робіт;

III чверть - лютий - робота над каліграфією, дотримання норм оцінок, види письмових робіт;

ІV чверть - квітень - система роботи над помилками, індивідуальна робота;

в) перевірка зошитів для контрольних робіт (один раз на чверть) з метою:

 • вересень - наявність, правильність оформлення;
 • грудень - робота над помилками, дотримання норм оцінок, види контрольних робіт;
 • березень - дотримання норм оцінок та єдиного орфографічного режиму;

г) перевірка тематичних і календарних планів;

д) перевірка щоденників спостережень з метою:

жовтень, листопад, квітень - робота учнів зі щоденником спостережень;

е) перевірка особистих справ з метою правильності оформлення;

ж) перевірка щоденників учнів з метою:

 • жовтень - правильність ведення, єдиний орфографічний режим;
 • січень - робота вчителів і батьків зі щоденниками;
 • березень - робота вчителів і батьків зі щоденниками, норма домашніх завдань;
 • травень - перевірка правильності ведення щоденників.

3. Контролювати рівень викладання.

а) відвідувати уроки з метою:

 • вивчення роботи вчителів зі слабовстигаючими учнями;
 • активізація методів навчання на уроці;
 • організація самостійної роботи на уроці;
 • виховна спрямованість уроку;
 • диференціація й індивідуальна робота на уроці;
 • використання матеріалів кабінету на уроці;
 • сполучення індивідуального опитування з фронтальною роботою класу;
 • розвиток навичок усних обчислень;
 • розвиток логічного мислення;
 • творча активність учнів на уроці і т. д.

4. Контролювати рівень навчальних досягнень учнів:

 • 1-3-й класи - математика - усні й письмові обчислювальні навички (15 хвилин);
 • 1-3-й класи - математика - уміння вирішувати задачі;
 • 1-і класи - рідна мова - підсумковий диктант;
 • 2-і класи - рідна мова - диктант;
 • 2-і класи - рідна мова - «склад слова». Тематична перевірка;
 • 3-і класи - російська мова - диктант;
 • 3-і класи - рідна мова - «склад слова». Тематична перевірка;
 • 1-і класи - читання - перевірка техніки читання;
 • 3-і класи - читання - перевірка техніки читання;
 • 2-3-і класи - природознавство.

За результатами контрольних робіт зробити аналіз. Виділити типові помилки, причини їх виникнення, шляхи ліквідації.

5. Контролювати роботу ГПД.

6. Проводити наради вчителів при завучі за результатами контролю:

а) про підготовленість учнів 1-х класів до школи;

б) про результати перевірки документації;

в) про результати роботи зі слабовстигаючими учнями на уроці;

г) про підсумки успішності за перше півріччя;

д) про підсумки проведення шкільних і районних педчитань;

е) про результати огляду кабінетів;

ж) про роботу з наступності (3-і, 4-і класи за результатами контрольних робіт).

7. Контроль методичної роботи:

а) відвідування всіх засідань М/О;

б) контроль ведення документації М/О;

в) контроль виконання плану роботи М/О.

8. Контроль виховної роботи:

а) складання графіка позакласних заходів і контроль його виконання;
б) контроль гурткової роботи у класах і ГПД (вересень, лютий).

VII. Зміцнення матеріальної бази

1. Оснащення ГПД меблями, іграми, необхідним устаткуванням.

2. Оснащення класів-кабінетів необхідним устаткуванням (ТЗН, дидактичними матеріалами і т. д.).

3. Оснащення кімнати з праці.

VIII. Фінансово-господарська діяльність

1. Вести облік заміщення уроків.

2. Складати табель уроків.

3. Вести облік безкоштовного харчування.

IX. Основні організаційні та педагогічні заходи

1. Складання розкладу уроків.

2. Розподіл класних і групових кімнат.

3. Комплектування класів і груп.

4. Складання графіка обслуговування класів, шкільної їдальні.

5. Складання графіка роботи ГПД.

6. Організація педчитань.

7. Підготовка до нарад при завучі, директорі.

8. Підготовка до педрад.

 

Історія проекту

У цій частині ви можете описати історію проекту та причини, що послужили його виникненням. Вона підходить для згадки основних етапів проекту та вшанування його учасників.